Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1 De opdracht
De opdracht behelst de overeenkomst tussen STiBKamp hierna te noemen dienstverlener en de opdrachtgever. De opdracht komt tot stand wanneer de dienstverlener de aanmelding via internet ontvangt. De opdrachtgever verkrijgt hier een bevestiging per brief van.

1.2 De dienstverlener
De dienstverlener is de organisatie met wie de opdrachtgever een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

1.3 De opdrachtgever
Degene te wiens behoeve de door de dienstverlener te verrichten diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard. De opdrachtgever is tevens de wettelijke verantwoordelijke voor de deelnemer (hierna nader uitgelegd).

1.4 De deelnemer
De werkelijke eindgebruiker van de door de opdrachtgever bedongen dienst.

1.5 De leiding
Degene die in opdracht van de dienstverlener de deelnemers begeleidt gedurende de uitvoering van de door de opdrachtgever bedongen dienst.

1.6 De werkdagen
Als werkdagen gelden de dagen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Artikel 2. De opdracht in het algemeen

2.1 De opdrachtgever is jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door de dienstverlener. De overige opdrachtgevers zijn voor hun deel aansprakelijk.

Artikel 3. De reserveringsopdracht

3.1 De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hem-/haarzelf en de deelnemer verstrekken aan de dienstverlener en een afschrift van zijn/haar legitimatiebewijs, alsmede dat (althans een ander bewijs dat zij/hij belast is met het ouderlijk gezag of de voogdij) van de deelnemer verstrekken.

3.2 Eventuele annuleringen van de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden annuleringskosten in rekening worden gebracht.

3.3 Alle mededelingen van de dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever en/of deelnemer.

3.4 Indien de opdrachtgever niet de wettelijk verantwoordelijke voor de deelnemer is/blijkt te zijn, behoudt de dienstverlener zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang en zonder verdere opgaaf van reden. De hieraan verbonden kosten zullen de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

3.5 De dienstverlener behoudt zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de dienstverlener aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3.6 Bij onvoldoende aanmeldingen van deelnemers behoudt de dienstverlener het recht de overeenkomst te annuleren. Het minimale aantal deelnemers per week bedraagt tien. De dienstverlener zal de opdrachtgever hier minimaal zes weken voor aanvang van de uitvoering van de door de opdrachtgever bedongen dienst over inlichten.

Artikel 4. Betalingen

4.1 Vijftig procent van de verschuldigde bedragen dienen door de opdrachtgever binnen 4 weken na het ontvangen van de schriftelijke bevestiging, overgemaakt te worden naar het in de bevestiging genoemde rekeningnummer van de dienstverlener.

4.2 Het resterende bedrag moet uiterlijk vier weken voor aanvang van de uitvoering van de door de opdrachtgever bedongen dienst, overgemaakt worden naar het eerder genoemde rekeningnummer.

4.3 De dienstverlener is bevoegd de verschuldigde bedragen te incasseren. De eventuele incasseringskosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.4 Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd. De dienstverlener heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in 3.2 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen (aan)betaling(en).

4.5 Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De dienstverlener zal bij zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.

5.2 De deelnemer, althans degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over de deelnemer uitoefent, is aansprakelijk voor alle schade die de deelnemer veroorzaakt.

5.3 De dienstverlener is niet aansprakelijk voor de schade geleden door de deelnemer behoudens voor zover deze is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de dienstverlener. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt tot het in een gegeven geval onder de door de dienstverlener afgesloten verzekering(en) door de verzekeraar uit te keren bedrag vermeerderd met het eigen risico.

Artikel 6. Privacy

Het pivacybeleid van STiBKamp geldt voor het gebruik van de diensten en bezoeken van de website en staat vermeld in onze privacyverklaring.